22 oz. Porterhouse*

22 oz. Porterhouse

This USDA Choice steak is the king of the T-bones.